Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení


1.1. Obchodní podmínky zveřejněné na této internetové stránce www.livien.cz jsou platné pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Livien.cz, provozovaném obchodní společností  LIVEST CZ s.r.o., se sídlem Herbenova 502/52, 102 00 Praha 15 - Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 246031, IČ: 04332911 a společností Livien.cz, provozovaném obchodní společností LIVIEN.CZ s.r.o., se sídlem Dobročovická 975, 250 82 Úvaly u Prahy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 212057, IČ: 01807528, DIČ: CZ01807528 a dále pan Pavel Růžička, Donatellova 6, Praha 100 00, IČ: 71085335, paní Ester Růžičková, Dačického 9, Praha 4 140 00, IČ: 76070379 (dále jen "prodávající").

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti v oblasti prodeje zboží mezi výše uvedenými společnostmi (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu prodávajícího.

1.3. Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami v platném a účinném znění seznámil, že s jejich zněním souhlasí, a to i v okamžiku odeslání své objednávky.

1.4. Kupující si je vědom skutečnosti, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce internetového obchodu Livien.cz nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě speciální smlouvou sjednáno jinak.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li jednou ze smluvních stran spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy budou řešeny výhradně podle právního řádu České republiky a příslušnými soudy České republiky.


2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávající je osoba nebo firma, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích, na které se vztahují tyto obchodní podmínky je jím jeden z výše uvedených prodávajících.

2.2. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

2.3. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.4. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je mj. pro účely ochrany spotřebitele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud jsou smluvními stranami na straně jedné spotřebitel a na straně druhé dodavatel.


3. Objednávka a kupní smlouva

3.1. Veškeré objednávky kupujícího podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné.

3.2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.3. K přijmutí návrhu prodávajícího na uzavření kupní smlouvy dojde tím způsobem, že kupující vloží jím vybrané zboží, včetně jeho množství do nákupního košíku, řádně vyplní objednávkový formulář s předepsanými údaji a svoji objednávku odešle prodávajícímu.

3.4. Kupní smlouva je poté uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

3.5. Prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Přílohou potvrzení uzavření kupní smlouvy je platné znění všeobecných obchodních podmínek prodávajícího v souladu s ustanovením § 1827 odst. 2 občanského zákoníku.

3.6. Do doby, než kupující závazně potvrdí svoji objednávku, má právo měnit a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

3.7. Podmínkou platnosti objednávky zboží, resp. uzavření kupní smlouvy, je řádné a pravdivé vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři ze strany kupujícího. Kupující poskytne prodávajícímu údaje nutné pro bezvadné vyřízení objednávky ze strany prodávajícího. Kupující případně doplní další údaje, které požaduje uvést v dokladech o zakoupení zboží.

3.8. Dodá-li prodávající kupujícímu větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

3.9. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

3.10. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, kupující se stane vlastníkem objednaného zboží úplným zaplacením kupní ceny.

3.11. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou.

3.12. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.13. Pro účely uzavření kupní smlouvy je nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na tomto internetovém obchodě platná v době odeslání objednávky kupujícím. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s lhůtou, v níž je nabídka zboží nebo kupní cena platná.


4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí objednaného zboží.

4.2. Lhůta 14 dnů běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí objednaného zboží od dopravce. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího emailem na email: obchod@livien-kabelky.cz

4.4. Písemné vyjádření pro odstoupení od kupní smlouvy lze odeslat na poštovní adresu sídla prodávajícího LIVEST CZ, s.r.o., se sídlem Herbenova 502/52, 102 00 Praha 15 - Hostivař 

4.5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

4.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky, zboží, které od prodávajícího obdržel. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

4.7. Adresa pro vrácení zboží: LIVIEN.CZ, Dobročovická 975, 250 82 Úvaly u Prahy.

4.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu bez náhrady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.9. Prodávající může kupujícímu v souvislosti s vrácením zboží účtovat jednorázovou částku ve výši 80,- Kč jako úhradu nákladů stanovených zákonem. 

4.10. Kupující vrátí prodávajícímu zboží ve stavu a hodnotě v jakém zboží od prodávajícího převzal spolu s veškerým příslušenstvím a smluvní dokumentací. Zboží musí mít na sobě visačku a nesmí být použité.

4.11. Kupující při vracení zboží odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4.12. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy prodávající přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.13. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.14. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.15. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

4.16. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro vlastní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko prodávajícího. Nákupy ke komerčním účelům na maloobchodních stránkách jsou výslovně zakázány.

4.17. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.18. Kupující nemůže v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

a) jedná-li se o zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) jedná-li se o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

c) jedná-li se o zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.


5. Rozpor s kupní smlouvou, práva z vadného plnění

5.1. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě nemá jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

5.2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5.3. V případě, že objednané zboží je při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu objednané zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.


5.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.7. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.


5.9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

5.10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5.11. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.  

5.12. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.13. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péče zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

5.14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


6. Kupní ceny

6.1. Kupní ceny uvedené v aktuální nabídce zboží prodávajícího jsou aktuální, platné a konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.

6.2. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

6.3. Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na emailové adrese info@livien.cz po jakou dobu zůstává nabídka v platnosti.


7. Platební podmínky

7.1. Platby za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

a) bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, kdy při platbě takto zvoleným způsobem bude kupujícímu zaslán potvrzovací email od prodávajícího, ve kterém budou uvedeny veškeré potřebné údaje pro převod, tj. kupní cena, číslo účtu, číslo objednávky. Jako variabilní symbol při takto zvolené platbě kupujícím je číslo objednávky kupujícího. Prodávající zašle objednané zboží kupujícímu až po úplném uhrazení kupní ceny kupujícím, tedy po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

b) dobírkou při převzetí zboží, kdy při platbě takto zvoleným způsobem kupující zaplatí kupní cenu při převzetí zboží doručiteli.


8. Dodací podmínky

8.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce zboží.

8.2. Forma dopravy zboží je stanovena kupujícím, a to na základě jeho volby při objednávce zboží.

8.3. Balné za objednané zboží je zdarma.

8.4. Při nákupu zboží nad částku 10.000,- Kč. je dopravné po ČR zdarma.

8.5. Objednané zboží je možné kupujícímu dodat následujícími způsoby:

a) Česká republika: Prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím společnosti GLS. Výše dopravného činí částku 85,- Kč bez dobírky. Dobírkou prostřednictvím České pošty je výše dopravného 95,- Kč. Dobírkou prostřednictvím společnosti GLS. Výše dopravného činí částku 95,- Kč.

b) Slovenská republika: Prostřednictvím pošty nebo společnosti GLS. Dopravné činí částku ve výši přibližně 9 euro.   

8.6. Při objednání zboží na dobírku po ČR, které je uvedeno skladem, prodávající zásilku vyexpeduje během 24 max. 48 hodin, poté ji předá dopravci (poště nebo GLS služba) a dopravce zásilku doručí druhý den. Při objednání zboží a volbě úhrady ceny zboží bankovním převodem, se zboží, které je skladem, odesílá až po přijetí platby na bankovní účet prodávajícího, což si může vyžádat dobu 1 až 3 pracovních dnů. Dopravce zásilku doručí druhý den po ČR od našeho vyexpedování, na SK dopravce zboží dodá v rozmezí 2 až 3 dnů. Při objednání zboží na dobírku po ČR, které je uvedeno jako na objednávku s uvedenou dostupností přibližně 14 dní, doba dodání odpovídá přibližně době 14 dní s možnými výchylkami, které nelze předem stanovit.

8.7. Pokud kupující objednané zboží nevyzvedne je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč.

8.8. Kupující je povinen bezprostředně při dodání objednaného zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

8.9. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@livien-kabelky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


9. Záruka za jakost

9.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

9.2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

9.3. Na zboží se vztahuje záruka za jakost v délce 24 měsíců. Pokud je poskytována delší záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. V daném případě je tato informace uvedena u konkrétního zboží a také na záručním dokladu (faktuře).

9.4. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

9.5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

9.6. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé a dále na mechanicky vzniklá poškození, na poškození v důsledku použití v podmínkách, které neodpovídají podmínkám určených prodávajícím nebo výrobcem, na vady vzniklé zanedbáním péče o zboží, nebo nadměrným zatížením, které je v rozporu s doporučeními prodejce nebo výrobce.


10. Reklamační řád

10.1. Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen nejprve email kontaktovat prodejce.

10.2. Oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zašle kupující na adresu: paní Štarmanová, Dobročovická 975, 250 82 Úvaly u Prahy.

10.3. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, a pokud bylo v minulosti již zboží reklamováno, doloží tuto skutečnost dokladem o reklamaci.

10.4. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

10.5. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailovou zprávou zaslanou kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

10.7. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím, kdy takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující může od kupní smlouvy odstoupit. 

10.8. Prodávající bude o vyřízení reklamace informovat kupujícího formou emailové zprávy nebo telefonicky na kontakty sdělené kupujícím.

10.9. V případě uznání reklamace má kupující právo na náhradu nákladů s reklamací spojených (zejména náklady nutné na doručení zboží prodávajícímu). V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, nese náklady na doručení zboží k prodávajícímu i následné doručení zboží ke kupujícímu sám kupující.

10.10. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

10.11. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu částku za uskladnění reklamovaného zboží.


11. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

11.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

11.2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny kupujícím.

12. Zasílání obchodních podmínek a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


13. Ochrana osobních údajů


13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující jako fyzická osoba souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jména a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonního čísla. V případě kupujícího jako právnické osoby také identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla.

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, dále pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

13.4. Kupující při registraci uživatelského účtu, změně tohoto účtu a při objednávce zboží bere na vědomí povinnost uvádět požadované osobní údaje pravdivě.

13.5. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakékoliv změně osobních údajů.

13.6. Osobní údaje kupujícího nejsou poskytovány třetím stranám.

13.7. Osobní údaje kupujícího, včetně údajů o objednávkách nutných pro realizaci dodávky objednaného zboží, údaje o vyřizování reklamací apod. jsou zpracovány v elektronické podobě

automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem v zabezpečené databázi prodávajícího.

13.8. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány prodávajícím po dobu neurčitou.100%

100% original

PORADNA

ZÁRUKA

KONTAKT  +420 774 800 090