OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky platné pro prodej / nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.livien.cz provozovaného:
LIVIEN.CZ s.r.o., IČ0: 01807528, se sídlem Kamenný Přívoz č. ev. 432, 252 82 Kamenný Přívoz, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212057 ve spolupráci s Pavel Růžička IČO: 71085335, Donatellova 2003/6, PSČ 10000 Praha - Strašnice (dále jen "prodávající".)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „kupující – podnikatel“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajících, přičemž kupní smlouva je uzavřena mezi kupujícím a tím prodávajícím, který je uveden na příslušném daňovém dokladu (faktura). Internetový obchod je prodávajícími provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.livien-kabelky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  
1.2.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5.    Kupující si je vědom skutečnosti, že mu koupí zboží v nabídce prodávajícího nevznikají žádná práva na užití registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod. prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží 
(dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami v platném a účinném znění seznámil, že s jejich zněním souhlasí, a to i v okamžiku odeslání své objednávky.
Podmínkou platnosti objednávky zboží, resp. uzavření kupní smlouvy, je řádné a pravdivé vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři ze strany kupujícího. Kupující poskytne prodávajícímu údaje nutné pro bezvadné vyřízení objednávky ze strany prodávajícího. Kupující případně doplní další údaje, které požaduje uvést v dokladech o zakoupení zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně bez zbytečných odkladů po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Veškeré objednávky kupujícího podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
3.7.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li jednou ze smluvních stran spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, DODÁNÍ ZBOŽÍ
Pro účely uzavření kupní smlouvy je nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na tomto internetovém obchodě platná v době odeslání objednávky kupujícím. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s lhůtou, v níž je nabídka zboží nebo kupní cena platná na stránkách tohoto eshopu u daného produktu zboží.

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
•    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
•    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“); platební podklady vč. uvedení bank.účtu prodávající zašle na uvedený email kupujícího v objednávce
4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 4.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.6.    Při nákupu zboží, jehož cena převyšuje částku 5 000 Kč neúčtuje prodávající dopravné za dodání zboží po území České republiky.
4.7.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující objednané zboží nepřevezme je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Ustanovení dle předchozí věty se však neuplatní, pokud kupující není předem vyrozuměn o termínu doručení zboží nebo pokud kupující odmítne převzít zboží z důvodu poškození zboží nebo jeho obalu.

4.8.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.9.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
4.10.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
4.11. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.
4.12. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, kupující se stane vlastníkem objednaného zboží úplným zaplacením kupní ceny.
4.13. Prodávající doručí kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.    Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář který je možno stáhnout zde.  poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem za využití formuláře dle předchozí věty potvrdí prodávající kupujícímu - spotřebiteli přijetí tohoto formuláře, a to bez zbytečného odkladu po jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@livien.cz. To se netýká v případě vrácení zboží za voucher, kdy kupující uplatnil dárkový voucher. Voucher není směnitelný za peníze. 
5.3.    Kupující – podnikatel má právo do kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2002 občanského zákoníku, poruší-li prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem. Prodlení prodávajícího není podstatným porušením kupní smlouvy.
5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. a 5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím - spotřebitelem vráceno (zasláno) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a kupujícím – podnikatelem vráceno (zasláno) současně s odstoupením od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. a 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem a do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.9.    Kupující vrátí prodávajícímu zboží ve stavu v jakém zboží od prodávajícího převzal spolu s veškerým příslušenstvím a smluvní dokumentací. 
5.10.   Adresa pro vrácení zboží: Pavel Růžička, Dačického 8, Praha 4, 140 00.
5.11.   Prodávající může kupujícímu – podnikateli v souvislosti s vrácením zboží účtovat jednorázovou částku ve výši 90 Kč  až 500 Kč (záleží na finanční hodnotě zboží) jako úhradu nákladů stanovených zákonem. 

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.8. Ustanovení uvedená v odst. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.9. Projeví-li se vada na zboží kupujícímu - spotřebiteli v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese LIVIEN, Dobročovická 975, Úvaly 250 82, na adresu elektronické pošty prodávajícího info@livien.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.11. Má-li být kupujícímu vrácena kupní cena nebo její část zaplacená kupujícím prodávajícímu voucherem, pak bude kupujícímu kupní cena nebo její část vrácena v podobě voucheru znějícího na hodnotu kupní ceny nebo její části.
6.12. Další práva a povinnosti stran kupní smlouvy související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád ZDE

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@livien-kabelky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ.

 

10. DORUČOVÁNÍ
10.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
11.1.    Kupující - spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména najít kompromisní řešení pro strany sporu a pomoci jim tak k uzavření soukromoprávní dohody. 

11.2.    V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto prodávající informuje kupujícího - spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz
11.3.    Postup kupujícího - spotřebitele k zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je popsán v ustanoveních § 20n a následujících zákona o ochraně spotřebitele. Před podáním návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je třeba kontaktovat prodávajícího a pokusit se vyřešit spor nejdříve přímo s prodávajícím. Doklad o skutečnosti, že se kupujícímu - spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit přímo s prodávajícím, se přikládá k návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.
11.4.    Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
Další dostupné informace lze získat na stránkách:
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem (viz odst.5.2.).

12.5.    Kontaktní údaje a adresa elektronické pošty info@livien.cz , telefon 774 800 090.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 05. 2018

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.