REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej / nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.livien.cz provozovaného:
Pavlem Růžičkou, IČO: 71085335, Donatellova 2003/6, PSČ 10000 Praha - Strašnice (dále jen „Prodávající“);dále firmou LIVIEN.CZ s.r.o., IČO: 01807528, se Kamenný Přívoz č. ev. 432, 252 82 Kamenný Přívoz

 

Oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zašle kupující na adresu: 

 

Pavel Růžička
Dačického 8
Praha 4
140 00

 

 

Osobní doručení není možné.


Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku. 


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.2.    Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – podnikatel“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“). 
1.3.    Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
1.3.1.    má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.3.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.3.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.3.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
1.3.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.4.    Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku na zakoupené zboží v délce 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem v souladu s Kupní smlouvou. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.
1.5.    V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží prodávaného Kupujícímu - spotřebiteli určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
1.6.    Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. 

 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ
2.1.    Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1.3. tohoto reklamačního řádu, může Kupující - spotřebitel:
-    žádat přiměřenou slevu z kupní ceny,
-    žádat odstranění vady opravou zboží,
-    žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží.
Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, může Kupující – spotřebitel:
-    žádat přiměřenou slevu z kupní ceny
-    žádat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží,
-    odstoupit od kupní smlouvy.
2.2.    Právo z vadného plnění Kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující - spotřebitel před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Kupující - spotřebitel vadu sám způsobil.  
2.3.    Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím - spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
2.4.    Práva Kupujícího - spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Práva Kupujícího - spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží dále zaniknou, pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením v rozporu s návodem nebo účelem pro který se zboží obvykle používá, pokud bylo zboží mechanicky poškozeno nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, pokud bylo zboží jakkoliv upravované Kupujícím - spotřebitelem nebo třetí stranou. Dále je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
2.5.    Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, a to na adrese Pavel Růžička, Dačického 8, Praha 4, 140 00 či na adrese elektronické pošty: info@livien.cz
2.6.    Uplatní-li Kupující - spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (e-mailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy (pokud se jedná o odstranitelnou vadu) a dobu jejího trvání. U podstatného porušení je na spotřebiteli, aby zvolil způsob odstranění např. dodáním věci nové, uplatněním slevy nebo odstoupením od smlouvy.  
2.7.    Má-li být Kupujícímu vrácena kupní cena nebo její část zaplacená Kupujícím Prodávajícímu voucherem, pak bude Kupujícímu kupní cena nebo její část vrácena v podobě voucheru znějícího na hodnotu kupní ceny nebo její části.

 

LHŮTY
3.1.    Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vady u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
3.2.    Vytkl-li Kupující - spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující - spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.  
3.3.    Kupující - spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu, tedy do tří (3) pracovních dnů poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující - spotřebitel zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.  
3.4.    Lhůtu k uplatnění práva z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
4.1.    Kupující - spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením dokladu o zaplacení zboží, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující - spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující - spotřebitel je dále povinen při reklamaci předložit vadné zboží včetně původního příslušenství.  
4.2.Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé
4.3.    Prodávající je povinen o reklamaci Kupujícího - spotřebitele rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení emailem, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím - spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace, pokud Kupující toto uvedl a způsob jakým bude Kupující - spotřebitel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující - spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě.
4.4.    Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží apod.). Prodávající je povinen vyžádat si bez zbytečného prodlení doplnění podkladů od Kupujícího - spotřebitele. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím - spotřebitelem.
4.5.    Pokud je zboží potřeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, Kupující - spotřebitel si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.
4.6.    Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu - spotřebiteli písemně potvrdit na jeho e-mail.
4.7.    Kupující - spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.  
4.8.    Kupující - spotřebitel si vyzvedne reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byla vyřízena reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nevyzvedne-li si Kupující - spotřebitel zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen je vyzvednout, má Prodávající právo zboží prodat. Je-li Prodávajícímu známa adresa Kupujícího - spotřebitele a jde-li o zboží, jehož kupní cena byla v době nákupu vyšší než 3.000,-- Kč, je Prodávající povinen o zamýšleném prodeji Kupujícího - spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu (15 dnů) k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí být Kupujícím - spotřebitelem u Prodávajícího uplatněn.
4.9.    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.   Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující - spotřebitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží. Škoda, která vznikla Kupujícímu - spotřebiteli vadností zboží, musí být vždy Kupujícím – spotřebitelem Prodávajícímu řádně prokázána. Tím není v případě neoprávněné reklamace dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. V případě neoprávněné reklamace Kupujícího - spotřebitele je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím - spotřebiteli úhradu veškeré jemu prokazatelně vzniklé škody, a to v rozsahu a za podmínek dle obecně závazných platných právních předpisů České republiky.

 

SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST
5.1.    Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného. 

 

UPOZORNĚNÍ
Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo vadou výrobní.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
-mechanickým poškozením zboží,
-neodborným zacházením a zanedbáním péče o zboží,
-zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
-zboží, které bylo upravováno zákazníkem (přešití materiálu, atd.)
-zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Délka záruční doby se v žádném případě nerovná délce životnosti výrobku. Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu.
Podmínkou uplatnění záruky je zachování zboží v původním designu a bez povrchových a ostatních úprav.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pavel Růžička, Dačického 8, Praha 4 140 00 adresa elektronické pošty info@livien.cz , telefon 774800090.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 25. 05. 2017

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.